Milieukundig bodemonderzoek

Kennis van de bodemkwaliteit kan heden ten dage bij tal van aanleidingen van groot belang zijn. Onder andere in de volgende gevallen kan een bodemonderzoek gewenst of zelfs noodzakelijk zijn:

  • bij aanvraag van bouwvergunning in het kader van de Woningwet
  • bij aankoop, verkoop of taxatie van onroerend goed
  • in het kader van de Wet Milieubeheer
  • bij bestemmingsplanwijzigingen
  • bij herinrichting van terreinen
  • bij afvoer van grond

De adviesgroep Milieu voert al geruime tijd bodemonderzoeken uit voor bedrijven, overheden en particulieren. Hierdoor is binnen de adviesgroep veel ervaring verworven m.b.t. normen, eisen, procedures en maatregelen bij bodemprojecten.

Meer informatie
Group

NEN-EN-ISO 17025

Sigma Sigma Geo- en Milieutechniek kan haar opdrachtgevers bij de uitvoering van elk type bodemonderzoek van dienst zijn. Grond- en grondwater- monsters worden geanalyseerd door een NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium. De analyseresulaten worden getoetst aan de meest recente landelijke normen.

De resultaten van een bodemonderzoek worden vastgelegd in een rapportage dat als uitgangspunt kan worden gehanteerd bij o.a. koop, verkoop en taxatie. Door onze doelgerichte en efficiënte aanpak is het zelfs mogelijk binnen een tijdsbestek van 24 uur een bodemonderzoek uit te voeren.

Een bodemonderzoek kan door de adviesgroep Milieu worden aangevuld met adviezen in de vorm van juridisch advies, sanerings- advies, uitgewerkte plannen en vergunningsadvies.

Hergebruik van grond- en bouwstoffen

Het zorgvuldig omgaan met grond- en bouwstoffen levert een bijdrage aan de totstandkoming van een gezond milieu en een duurzame samenleving. Hergebruik van verontreinigde grond en secundaire bouwstoffen speelt hierbij een belangrijke rol. Wetgeving, regels en procedures m.b.t. hergebruik van grond- en bouwstoffen worden voortdurend aan de veranderende inzichten aangepast.

Of en wanneer een partij licht verontreinigde grond of secundaire bouwstoffen kan worden toegepast hangt af van de samenstelling er van. Aan de hand van onderzoeksresultaten vindt een toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit plaats. Sigma Geo- & Milieutechniek adviseert haar opdrachtgevers omtrent de bestemming van toe te passen of vrijkomende verontreinigde grond of secundaire bouwstoffen.

Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen